Upadłość konsumencka. Wzory pism, orzeczeń z komentarzami

135.63

Opis

 

E-podręczniki szkolne Cezary Zalewski – sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; przewodniczący X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego w Polsce wydziału zajmującego się sprawami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi); pełnił funkcję sędziego-komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; pomysłodawca prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne wraz ze zmianami w zakresie prawa upadłościowego; autor wielu publikacji na temat prawa upadłościowego.Książka zawiera kilkadziesiąt wzorów pism i orzeczeń składanych i wydawanych w toku upadłości konsumenckiej. Każdy wzór został opatrzony wnikliwym i wyczerpującym komentarzem zawierającym praktyczne wskazówki i wyjaśnienia, które pozwalają zapoznać się z prawidłowym przebiegiem postępowania upadłościowego konsumenta i uniknąć wielu błędów. Drugie wydanie zostało rozszerzone przede wszystkim o pisma syndyków, a także wzory spisu inwentarza, listy wierzytelności, sprawozdania rachunkowe, sprawozdania z czynności czy plany podziału. Wzory te mają zastosowanie zarówno w postępowaniach przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej.Ponadto w opracowaniu zawarto:- rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce;- wypełnione formularze, które powinny ułatwić konsumentom zainicjowanie całego procesu oddłużenia;- tekst ustawy zmieniającej prawo upadłościowe i naprawcze oraz uzasadnienie projektu tej regulacji;- zestawienie danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail) sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych w poszczególnych województwach.Opracowanie jest podzielone na cztery działy: pisma upadłego, pisma syndyka, pisma wierzycieli i innych podmiotów, orzeczenia sądu i sędziego-komisarza, co ułatwia Czytelnikowi szybkie dotarcie zarówno do właściwego wzoru pisma czy orzeczenia, jak i konkretnego komentarza do nich.Książka jest skierowana do syndyków, doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów, radców prawnych, sędziów i ich asystentów oraz aplikantów. Zainteresuje również instytucje finansowe udzielające kredytów i pożyczek konsumentom, a także osoby fizyczne rozważające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.WYKAZ SKRÓTÓW 9WSTĘP DO II WYDANIA 11WPROWADZENIE 13I PISMA UPADŁEGO1. Wniosek o ogłoszenie upadłości 171.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby nieposiadającej istotnego majątku 171.2. Wniosek o ogłoszenie upadłości jednego z małżonków 321.3. Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby posiadającej nieruchomość obciążoną hipoteką 461.4. Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości byłego przedsiębiorcy 541.5. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości konsumenta 642. Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości 723. Wniosek upadłego o rozstrzygnięcie, które z przedmiotów wchodzą w skład masy upadłości 754. Wniosek upadłego o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jego i osób pozostających na jego utrzymaniu 785. Wniosek upadłego o zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu 856. Wniosek upadłego o ustalenie planu spłaty 897. Wniosek upadłego o zgodę na dokonanie czynności prawnych, które mogą istotnie pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli 988. Coroczne sprawozdanie upadłego składane w toku wykonywania planu spłaty 1009. Wniosek upadłego o zmianę planu spłaty 103II PISMA SYNDYKA10. Pismo syndyka informujące sędziego-komisarza o niezgodności uzyskanych informacji z danymi podanymi przez upadłego we wniosku o ogłoszenie upadłości i załącznikach 10711. Wniosek syndyka o rozstrzygnięcie, jaka część świadczenia emerytalnego wchodzi w skład masy upadłości 10912. Spis inwentarza 11213. Spis należności 11514. Spis nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego, w tym składników majątku nieobjętych na skutek czynności bezskutecznych 11715. Spis składników majątkowych stanowiących własność upadłego niewchodzących w skład masy upadłości 11916. Wniosek o przyznanie zaliczki na koszty postępowania 12117. Lista wierzytelności 12318. Wniosek o zezwolenie na sprzedaż z wolnej ręki 12919. Opinia syndyka co do wniosku upadłego o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego 13420. Wniosek syndyka o ustalenie wynagrodzenia 13721. Ostateczny plan podziału 14122. Sprawozdanie z wykonania planu podziału 14723. Wniosek o określenie wysokości kosztów postępowania i wypłatę ze Skarbu Państwa 14924. Stanowisko syndyka co do wniosku upadłego o ustalenie planu spłaty 154III PISMA WIERZYCIELI I INNYCH PODMIOTÓW25. Wniosek małżonka upadłego o wyłączenie z masy upadłości 16326. Zażalenie wierzyciela na postanowienie o ustaleniu planu spłaty 16527. Wniosek wierzyciela o zmianę planu spłaty 169IV ORZECZENIA SĄDU I SĘDZIEGO-KOMISARZA28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej 17529. Postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej 18230. Postanowienie sędziego-komisarza przyznające syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów 19331. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego 19632. Postanowienie sędziego-komisarza rozstrzygające wątpliwości co do tego, które z przedmiotów wchodzą w skład masy upadłości 20333. Postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości 20634. Postanowienie sędziego-komisarza o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu 20935. Postanowienie sędziego-komisarza określające kwotę na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu 21336. Postanowienie sędziego-komisarza o zezwoleniu na sprzedaż 22137. Postanowienie o ustaleniu wynagrodzenia syndyka 22638. Postanowienie sędziego-komisarza określające wysokość kosztów i zarządzenie ich wypłaty ze środków Skarbu Państwa 23139. Postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty 23640. Postanowienie sądu o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty 24441. Postanowienie sądu zezwalające na dokonanie czynności prawnych, które mogą istotnie pogorszyć zdolność upadłego do wykonania planu spłaty wierzycieli 24842. Postanowienie sądu zmieniające plan spłaty 25043. Postanowienie sądu oddalające wniosek o zmianę planu spłaty 25344. Postanowienie sądu o uchyleniu planu spłaty 25645. Postanowienie sądu stwierdzające wykonanie planu spłaty i umorzenie zobowiązań upadłego 260ZAŁĄCZNIK NR 1Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 265ZAŁĄCZNIK NR 2Wykaz sądów upadłościowych w poszczególnych województwach 275
30km na rowerze ile kalorii
, co zawiera jabłko
, dieta odchudzająca jadłospis na 14 dni
, izotoniki dla sportowców
, seler naciowy
, co to są chlorki
, cynk niedobór objawy
, bóle dłoni
yyyyy